Đêm nhạc của Nhạc Sĩ Đỗ Bảo

Đêm nhạc của Nhạc Sĩ Đỗ Bảo, ở Quán Âm Nhạc, 11/2008